mainlogo mainlogo
Hamburger menu
X menubezarashoz
X menubezarashoz
X menubezarashoz
X menubezarashoz
Hamburger menu

Viking istennők és látóasszonyok

„Tiltott tudás” sorozat
Első könyv

Megjelenik: 2024. június 16-án

Könyvborító Viking istennok


A "Viking istennők és látóasszonyok" egy nagyon fontos szálat próbál követni az ó-skandináv világ sagáiban: az asszonyokét, akik hallották az isteneket, értették az üzeneteiket, és akiknek hatalmában állt megváltoztatni, befolyásolni mások életét.
Vajon mi maradt meg abból a tudásból, amit a könyv a „vízió örökségének” nevez? Hogyan jelenik meg ez a mai ember számára?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Viking istennők és látóasszonyok, nemcsak a múltban, hanem a jelenben is.
Azt is vizsgálja, hogyan szövi át láthatatlanul ez az örökség mai életünket.
Azokra az asszonyokra fókuszálunk, akik hallották az isteneket, értették az üzeneteiket, és akiknek hatalmában állt megváltoztatni, befolyásolni mások életét. Mindezt akkor, amikor a Nap és a Hold is asszonyformában jelent meg az emberek képzeletében, és amikor még békében éltek. Legalábbis, amíg meg nem küzdött egymással két erő: a vánok ősi asszonybirodalma és az ázok Óðin vezette férfivilága.
Erről a háborúról nem sokat tud az írott történelem, de még a mitológiai kutatások között sem szerepel, mintha nem is létezett volna. Pedig a nyomok ott vannak a skandináv mitológiában, az ősi sagákban, bár nagyon elmosódva, és nehezen kivehetően. A háború következtében minden átalakult. Ennek a változásnak a nyomait is kutatja a könyv, hogy mivé lettek a „jeges észak első asszonyai”.

Miért fontos ez ma?
A múlt át- meg átszövi a jelent, ahogyan a személyes történetünkben a családi múltunk is tapinthatóan jelen van a mindennapjainkban. Abban, ahogyan reagálunk dolgokra, ahogyan a döntéseinket meghozzuk, ahogyan párt választunk. Bár az előző évezredek történései nagyon távolinak tűnnek, mégis ugyanúgy meghatároznak minket, mint a családunk, mert az ősi asszonyi tudás fontos örökségünk.
Ezt az örökséget próbáltuk szerzőtársammal felkutatni az északi jeges vidék ránk maradt sagái alapján.
A legendák istennőinek, papnőinek és látóasszonyainak történetei a mi elfelejtett asszonyi hagyományainkból adnak ízelítőt. Egyfajta múltbéli utazásra hívunk, egy olyan világ meg- és felismerésére, amikor az asszonyok még értették a természet működését, teljes életük erre volt felfűzve, mert „beszélni” tudtak a láthatatlannal. Talán nem teljesen idegen ez a mai asszonyoknak sem, különösen azoknak, akik álmodnak, megérzenek néha dolgokat vagy esetleg belül meghallanak olyasmiket, ami nem is tűnik racionálisan megmagyarázhatónak.
Utazz el velünk – a könyvünkkel – egy olyan világba, ahol mindez nemcsak természetes volt, de nélkülözhetetlenül hozzátartozott a normális hétköznapi élethez.

A könyv 3 fő részből, valamint egy részlet- és információgazdag függelékből áll.
Az első fő rész, A jeges észak első asszonyai fejezetcímmel, a viking hagyományokat és az északi mitológiát tárgyalja. Fókuszban a mindent tudó ősi völvák, istennők, illetve isteni főpapnők.

A világfa

Elsőként a Verses Edda Völuspá énekét elemezzük, kiemelve a völva szerepét, aki a múltat és jövőt tisztán látva az isteneknek és embereknek tanácsokat ad. A völva tér és idő felett áll, ám csak közvetíti az eseményeket.
A Viking hagyományok a kilenc világot összekötő világfáról mesélnek, ahol mindenki a saját világában él, és csak a különleges érzékelő-képességgel rendelkezők látják a többiekét.
A viking mitológiában a női bölcsességet és erőt szimbolizáló Menglöð történetében az ifjú Svipdag bebizonyítja, hogy ő az, akit az istennő várt.
Freyja, mint a vánok jelentős istennője, kívánatos és független, hatalma és szexualitása ékes bizonyítéka a női erő és szabadság szimbolizmusának.
Gullveig, az Aranyasszony kulcsfigurája jelképezi a női mágikus erőt és az ázokkal szembeni ván fölényt.
A Nornák az emberek sorsát határozzák meg, míg a valkűrök a harcosok sorsát befolyásolják és az ősi belső erőkhöz kapcsolódnak.
Végül a dísek, az isten-panteon kevéssé dokumentált tagjai, változatos energiáikkal emlékeztetnek bennünket az ősi minták fontosságára az életünkben és mentális egészségünkben.


A második rész, Az átváltozások kora azokat az átrendeződéseket követi nyomon, amelyek kapcsán az ősi istennők fénye egyre halványul, döntési helyzetük megváltozik, kiszolgálóvá, majd alárendeltté is válnak.

Menglöd az aranytrónuson

A völvák - segítő szerepük mellett - már nem az isteneknek adnak tanácsot, hanem egyszerű embereknek segítenek tudásukkal.
Menglöð, az aranytrónuson ülő istennő, mint az örök asszonyiságot őrző szimbólum eltűnik az isteni panteonból.
A Nornák még mindig fontos szereplők a sors kifürkészésében és megértésében, de isteni lényekből hétköznapi sorsmondó asszonyokká alakultak át, akik még fenntartottak egyfajta „párbeszédet” az ember és a sorsistennők között.
A valkűrök eredeti szerepe, mint sorsot maghatározó istennők, átalakul, először Óðin harcos asszonyaiként, majd hősök kiszolgálóiként látjuk őket viszont a Valhöllben. A valkűrök utolsó átalakulása, amikor emberi lényekké válnak, de továbbra is megőrzik varázslatos képességeik egy részét, és részt vesznek a fegyveres összecsapásokban.
A hattyúlányok története megvilágítja a nők elvesztett szabadságát és hatalmát, valamint az akkori társadalmi elvárások hatását a női szerepekre.


A harmadik rész, A látomás a múltból egyfajta összefoglalója a kötetnek, amelyben a folyamat egésze bontakozik ki, ahogyan az asszonyi irányítást felváltja a racionálisabb, rendre, rendszerre vágyó férfiuralom.

Minoszi istennok

A Harmadik részben bemutatjuk az asszonyok kiemelt szerepét és tiszteletét az ősi időkben, hangsúlyozva a nőiesség és a termékenység fontosságát. Ennek tárgyi emlékei is megjelennek a gazdag képi anyagban a Vénusz-szobrok és más művészeti alkotások révén. Az asszonyok magas státuszban voltak az időszámításunk előtti jó pár ezer évben, de ez megváltozott a férfi kultúra térhódításával, akik átvették a döntéshozó vezető szerepeket.
A férfi dominancia és a patriarchális rendszer kialakulása fokozatosan háttérbe szorította az asszonyi hatalmat és tudást. Bár a női bölcsesség ma is tiszteletet kelt, de a többség már nem nézi jó szemmel ezt a fajta érzékelésen, érzéseken, intuíciókon és álmokon alapuló tudást.
Vajon képesek vagyunk-e újra felfedezni a belső kapcsolatot és érzékelést a természettel a 21. században, miközben virtuális élményekbe menekülünk a valóság elől, hogy elkerüljük felelősséget és a szenvedést?!


A kötetet lezáró Függelék részletes elemzései bevezetnek az ókori északi kifejezések és szóképek világába. Az eredeti szövegek fontosságát és az autentikus fordítás jelentőségét kiemelve, sok háttérinformációt adva az olvasóknak lehetőséget biztosítanak az eredeti művek mélyebb megértéséhez.

Old Norse irodalom

Az óészaki irodalom műfajainak és verseinek áttekintése tovább bővíti a látókört, megmutatva az istenekkel, hősökkel és mitikus eseményekkel átszőtt élettel teli világot. Snorri Sturluson művei átfogó képet festenek az északi mitológiáról és kultúráról, míg a történelmi írások, mint az Íslendingabók és a Landnámabók, szilárd alapot nyújtanak az északi múlt megértéséhez és kutatásához.
Ezek a művek nemcsak gazdagítják az északi irodalmat és történelmet, hanem lehetővé teszik, hogy mélyebben megértsük és felfedezzük ezt a különleges kulturális örökséget.
Találunk itt olyan elemzéseket is, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak például a viking házassági szokásokba és a fonás, szövés technikájába.
Bemutatunk néhány Vénusz-szobrot, valamint az Ynglinga saga és egy T–O térképsegítségével azt, hogyan képzelték el az óészaki emberek a Földet. Végül a könyvborítón lévő rúna jelentését magyarázzuk meg.


Figyelem!

Az oldalon található képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. Nem valódi tárgyakat vagy személyeket ábrázolnak, hanem a szöveget hivatottak gazdagítani.

Az illusztrációk mesterséges intelligencia segítségével készültek. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek nem közvetlenül a program által generált képek. Eva Lokay a kiinduló alapképeket egyedileg szerkesztette és alakította, hogy azok összhangban legyenek a tartalommal.

Copyright Lokay 2018 - 2024